بایگانی دسته بندی ها: الگوریتم جست و جوی گرانشی

ترجمه مقاله Combined heat and power economic dispatch problem using gravitational search algorithm

این مقاله کاربرد الگوریتم بهینه سازی جدیدی به نام الگوریتم جست و جوی گرانشی (GSA) را برای حل کردن مسائل غیر محدب توزیع اقتصادی توان و گرما (CHPED) ارائه می کند. روش ارائه شده مبتنی بر قانون گرانش و قانون حرکت ذرات است. موثر بودن الگوریتم پیشنهاد شده در موارد مطالعاتی مختلف شامل مدل کردن تاثیر بارگیری نقطه ی کار و تلفات انتقال مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مسئله ی CHPED مبتنی بر GSA در موارد کیفیت راه حل و بازدهی (کارآیی) محاسباتی با سایر الگوریتم ها برای نشان دادن قابلیت های الگوریتم معرفی شده در یافتن نقطه ی کار بهینه با کمترین هزینه مقایسه گردیده است.

بیشتر بخوانید...