خانه » تاسیسات » مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 5

مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 5

13-5 منابع تأمين نيروي برق (سرويس مشترك)

13- 5-1 كليات

13-5-1-1 شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق، شركت برق منطقه اي يا هر شركت، موسسه يا تشكيلات ديگري كه بنا به مقتضيات محل، ممكن است عهده دار تأمين نيروي برق مشتركان باشد، از اين پس به اختصار شركت برق خوانده خواهد شد.

13-5-1-2 صرفنظر از ولتاژ برقي كه توسط شركت برق تحويل مشتركان خواهد شد تا جاييكه به انشعاب مربوط باشد، رعايت مقررات شركت برق و مفاد اين مقررات الزامي خواهد بود. آن بخش از تأسيسات و تجهيزات كه انحصاراً در اختيار شركت برق است كلاً تابع مقررات شركت برق خواهد بود.

13-5-1-3 در مورد بخشي از تأسيسات كه مقررات شركت برق و اين مقررات هر دو در آن تاثير دارند، چنانچه تناقضي بين دو مقررات وجود داشته باشد، مقرراتي كه از نظر ايمني و حفاظت برتر است انتخاب و اجرا خواهد شد.

13-5-1-4 در مواردي كه بنا به مقتضيات، توليد و يا انتقال و يا توزيع نيروي برق به عهده خود مصرف كننده باشد، مصرف كننده در حكم شركت برق تلقي ميشود.

13-5-1-5 متقاضي يا نماينده مختار او بايد قبل از شروع طرح ساختمان و نيز در مراحل طراحي آن با مقامات ذيربط شركت برق تماس بگيرد و نسبت به تعيين نوع انشعاب، ميزان برق مورد درخواست (تقاضا، ديماند) رعايت حريم شبكه برق موجود در محل، واگذاري زمين پست برق در صورت نياز، اطلاعات كافي دريافت و طبق تشخيص و با راهنمايي شركت برق نسبت به تأمين نيازهاي اين بخش اقدام كند. اين تماس بايد در كليه مراحل ساختمان ادامه داشته باشد تا درصورت لزوم اصلاحات و عمليات تكميلي ملحوظ شوند.

13-5-1-6 واحد توليد هم زمان حرارت و برق، واحد توليد هم زمان برودت، حرارت و برق، سيستم سلول هاي خورشيدي فتوولتائيك، توربين توليد برق بادي و غيره، علاوه بر سيستم هاي متعارف، جزء منابع تأمين نيروي برق محسوب مي شوند. لازم به ذكر است كه ساختار سيستم هاي مذكور در حوزه شمول مقررات اين مبحث نبوده ولي الزامات مربوط به شبكه برق اين سيستم از نظر ايمني، حفاظت، توزيع و غيره در نقطه سرويس مشترك و يا در تأسيسات برق داخل ساختمان، تابع مقررات اين مبحث خواهد بود.

13-5-1-6-1 در سيستم هاي رديف 13-5-1-6 هر يك از موارد جهت راه اندازي و بهره برداري كامل از سيستم در ساختمان هاي مختلف، از جمله نوع و طرح سيستم، نحوه توليد نيروي برق، انرژي هاي حرارتي و برودتي و تركيب آن ها، نحوه اشتراك با ساير منابع انرژي، مشخصات فني و ظرفيت سيستم، نحوه اشتراك با شبكه توزيع برق خارج از ساختمان، سيستم اندازه گيري توليد، مصرف و تبادل نيروي برق و غيره جزء ساختار سيستم محسوب مي شوند.

13-5-2 تأسيسات انشعاب برق فشارضعيف (منشعب از شبكه هاي عمومي)

13-5-2-1 متقاضي بايد با راهنمايي و رعايت ضوابط شركت برق، محلي را براي نصب تجهيزات انشعاب برق تحويلي از طرف شركت برق پيش بيني و احداث كند. بسته به شرايطي مانند تعداد و توان انشعاب يا انشعاب هاي ساختمان، محل مورد بحث ممكن است يك پست برق كامل، يك اتاق يا محل نصب مناسب جهت تابلوي برق ديواري باشد. اگر طبق مقررات و ضوابط شركت برق، تأمين زمين و واگذاري احداث پست عمومي برق ضروري باشد، متقاضي بايد ضمن رعايت مفاد فوق نسبت به تأمين زمين و واگذاري آن جهت احداث پست اقدام كند. ورودي پست برق كه در اختيار شركت برق خواهد بود براي مامورين شركت برق جهت بازرسي و يا جهت قرائت كنتور نصب شده در پست بايد در همه ساعات شبانه روز بطور مستقيم قابل دسترس باشد.

هيچ گونه دودكش و لوله كشي اعم از آب، گاز، سيستم هاي برودتي و حرارتي مركزي و غيره نبايد از فضاي اختصاص يافته براي محل انشعاب و يا پست برق عبور كند. در صورت عبور آن ها از كنار فضاي اختصاص يافته به محل انشعاب يا پست برق، تمهيدات لازم براي جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي از نشت آب، گاز، اثر حرارت و غيره انجام و دستورالعملهاي مربوطه رعايت گردد. 13-5-2-2 محل نصب انشعاب بايد فضاي كافي براي نصب تابلوي برق و يا تابلوي اندازه گيري مصرف برق و همچنين نصب ترمينال يا شينه اتصال زمين (رديف پ 1-8) و انجام سيم كشي هاي مربوط به آن را داشته باشد.

13-5-2-3 مسير عبور و نحوه نصب هادي اتصال زمين (رديف پ 1-7) بايد به نحوي انتخاب و اجرا شود كه هادي اتصال زمين از هرگونه صدمات احتمالي مكانيكي، شيميايي، خوردگي و غيره محفوظ بماند و چنانچه بدون حفاظ مكانيكي نصب شود، بايد خارج از دسترس ولي در معرض بازرسي دائم قرار داشته باشد. چنانچه براي حفاظت مكانيكي هادي زمين از نوعي لوله يا پوششي مشابه استفاده شده باشد، اين لوله يا پوشش نبايد از جنس فلز باشد.

13-5-2-4 مسير مدارهاي خروجي (انشعاب به مصرف كننده) و نحوه نصب آن ها بايد به گونه اي انتخاب و اجرا شود كه ردگيري و تعويض مدارها در آينده بدون اشكال انجام پذير باشد. بدين منظور و به تناسب شرايط لازم است از انواع لوله ها يا مجاري مخصوص اين كار، كانال يا رايزر قابل بازديد استفاده شود. مسير مدارها بايد به نحوي انتخاب شود كه حرارت تأسيسات ديگر مانند لوله هاي آبگرم، بخار، دودكش ها و نيز نشت گاز، نشت آب و نظاير آن بر روي مدارها اثر سوء نداشته باشد.

13-5-3 انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصي)

13-5-3-1 چنانچه بنا به تشخيص شركت برق احداث يك پست ترانسفورماتور در داخل ساختمان يا محوطه آن لازم باشد، آن قسمت از پست كه انحصاراً در اختيار شركت برق خواهد ماند بايد طبق ضوابط و مقررات شركت برق، توسط مشترك ساخته و آماده شود. قسمت هايي از پست كه در اختيار مشترك خواهد ماند در صورت تأييد شركت برق به نحو مقتضي مجزا از قسمت هاي در اختيار شركت برق بوده و از نظر ارتباطي و عملياتي بايد با قسمت هاي در اختيار شركت برق هماهنگي كامل داشته باشد و به نحوي طرح و اجرا شود كه هيچگونه مانع و اشكالي در دسترسي و بهره برداري طرفين وجود نداشته باشد. مرز تقسيم به هرنحوي كه تعيين شود، مشترك موظف است علاوه بر رعايت مقررات شركت برق، مقررات اين فصل (رديف 13-5-3) را نيز در محدوده خود رعايت كند.

تبصره: توصيه ميشود كه در ساختمانهاي ويژه حياتي و بسيار زياد حساس در صورت امكان و تأمين شرايط، ترانسفورماتورهاي فشار متوسط پست برق با 50% بار تقاضا (ديماند ) خود در مدار تغذيه قرار گيرند تا در صورت از مدار خارج شدن يكي از ترانسفورماتورها در يك گروه دوتايي، ترانسفورماتور ديگر بتواند بصورت تمام بار، تابلوهاي اصلي فشار ضعيف هر دو ترانسفورماتور را كه از طريق يك كليد كوپلاژ با فرمان اتوماتيك بهم متصل اند، تغذيه نمايد.

13-5-3-2 در مواردي نظير مجموعه ها، مراكز صنعتي و غيره كه احداث بيش از يك پست ترانسفورماتور لازم باشد و شركت برق، انشعاب برق را از طريق يك مركز قطع و وصل برق فشار متوسط يا پست پاساژ تحويل مشترك دهد و پست هاي داخلي تماماً در اختيار مشترك باشد، علاوه بر مقررات شركت برق، رعايت مقرراتي كه در پي ميآيد نيز الزامي خواهد بود. لازم به ذكر است كه پست هاي داخلي در اختيار مشترك را عموماً پستهاي اختصاصي ميگويند.

در صورت استفاده از پست هاي پيش ساخته بتني و فلزي كمپكت (كيوسكي كمپكت)، طرح، نحوه ساخت و بكارگيري اين پست ها و ابعاد آن تابع استانداردهاي معتبر و يا استانداردهاي شركت برق خواهد بود.

13-5-3-3 اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصي

در شكل هاي شماره 13-5-3-1:3 تا 13-5-3-4:3 طرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور روغني و خشك با تهويه طبيعي و تهويه مكانيكي (جهت خنك كردن ترانسفورماتور )، نشان داده شده است. در نوع (الف) اتاق ترانسفورماتور هم سطح زمين و در نوع (ب) در سطحي بالاتر از آن نصب مي شود. نوع (ب) نسبت به نوع (الف) ترجيح دارد ولي اجراي آن در همه موارد امكان پذير نخواهد بود. انتخاب يكي از دو نوع اتاق با توجه به شرايط طرح، به عهده مشترك خواهد بود. ابعاد اصلي سه اندازه اتاق ترانسفورماتور براي ظرفيت هاي مختلف در جدول شما ره 13-5-3-3 ارائه شده است.

تبصره 1: ارجحيت هاي خروجي هواي خنك كننده در شكلهاي شماره 13-5-3-1:3 تا 13-5-3- 4:3 به ترتيب اولويت و امكان اجراي آن ها تعيين شده است.

تبصره 2: ارجحيت نشان داده شده جهت خروجي هواي خنك كننده در شكل هاي شماره 13-5-3-2:3 و 13-5-3-4:3 براي نصب هواكش برقي و يا نصب دريچه كانال تخليه هوا (كانال اگزاست) مي باشد.

مشخصات مهم ديگري كه بايد در ساختمان اتاق ترانسفورماتور رعايت شود در ادامه ارائه شده است.

تبصره 3: هدف از تعيين ارجحيت هاي هواي خنك كننده هدايت مسير هواي خنك كننده مي باشد كه بعد از برخورد به ترانسفورماتور، هواي گرم اطراف ترانسفورماتور و اتاق را بهتر خارج كند.

شكل 13-5-3-1:3 (نوع الف) – طرحواره قائم اتاق ترانسفورماتور روغني با تهويه طبيعي و هم سطح زمين

شكل 13-5-3-1:3 (نوع ب) – طرحواره قائم اتاق ترانسفورماتور روغني با تهويه طبيعي و بالاتر از سطح زمين

شكل 13-5-3-2:3 (نوع الف)- طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور روغني با تهويه مكانيكي و همسطح زمين

شكل 13-5-3-2:3 (نوع ب) – طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور روغني با تهويه مكانيكي

و بالاتر از سطحزمين

شكل 13-5-3-3:3 (نوع الف)- طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور خشك با تهويه طبيعي و همسطح زمين

شكل 13-5-3-3:3 (نوع ب) – طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور خشك با تهويه طبيعي و

بالاتر از سطحزمين

شكل 13-5-3-4:3 (نوع الف) – طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور خشك با تهويه مكانيكي و همسطح زمين

شكل 13-5-3-4:3 (نوع ب)- طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور خشك با تهويه مكانيكي

و بالاتر از سطحزمين

جدول 13-5 -3-3 ابعاد اصلي اتاق ترانسفورماتورهاي خشك و روغني

 

مقطع

 

سطح

 

حداقل

دريچه

 

 

 

در

 

مشبك

تهويه

 

طبيعي

 

 

ترانسفورماتور

 

روغن

 

چاله

 

حجم

روغني

 

اتاق

 

ِ

ر

د

 

عرض

 

اتاق

 

ِ

ر

د

 

ارتفاع

 

مكانيكي

 

تهويه

 

با

 

اتاق

 

ارتفاع

 

طبيعي

 

تهويه

 

با

 

اتاق

 

ارتفاع

 

ع

اتاق

 

رض

 

اتاق

 

طول

 

اتاق

 

زيرزمين

 

ارتفاع

 

ترانسفورماتور

 

ظرفيت

 

(

آمپر

 

ولت

 

كيلو

)

 

ورودي

 

خروجي

 

13

/

1

 

مترمربع

 

25

/

1

 

مترمربع

 

7

/

0

مترمكعب

 

2

 

متر

 

7

/

2

 

متر

 

4

/

3

 

متر

 

7

/

4

 

متر

 

3

 

متر

 

4

 

متر

 

5

/

1

متر

 

ظرفيت

 

تا

:

 

630

 

 

 

)

كوچك

 

اتاق

(

 

8

/

1

 

مترمربع

 

2

 

مترمربع

 

1

 

مترمكعب

 

2

 

متر

 

7

/

2

 

متر

 

4

/

3

 

متر

 

7

/

4

 

متر

 

2

/

3

متر

 

3

/

4

 

متر

 

5

/

1

متر

 

ظرفيت

 

هاي

:

 

630

 

 

800

 

 

1000

 

 

)

بزرگ

 

اتاق

(

 

27

/

2

 

مترمربع

 

5

/

2

 

مترمربع

 

6

/

1

مترمكعب

 

2

 

متر

 

7

/

2

 

متر

 

4

/

3

 

مت

ر

 

3

/

5

 

متر

 

5

/

3

متر

 

5

/

4

 

متر

 

5

/

1

متر

 

ظرفيت

 

هاي

:

 

1250

 

 

1600

 

 

)

بزرگ

 

خيلي

 

اتاق

(

 

13-5-3-3-1 در خصوص شكل هاي شماره 13-5-3-1:3 تا 13-5-3-4:3 مربوط به اتاق هاي ترانسفورماتور و جدول شماره 13-5-3-3 مراتب زير مد نظر قرار گيرد:

الف) ابعاد اصلي اتاق ترانسفورماتور براي تهويه طبيعي و يا تهويه مكانيكي (تخليه و تعويض هوا با استفاده از كانال تخليه هوا و يا هواكش برقي ) براي ترانسفورماتورهاي روغني و خشك مي باشد.

 1. حداقل سطح مقطع دريچه هاي مشبك هواي خروجي و ورودي خنك كننده ترانسفورماتور براي حالت تهويه طبيعي اتاق ترانسفورماتور در جدول شماره 13-5-3-3 ارائه گرديده، در صورت فراهم بودن امكانات ساختماني در پست برق، بهتر است ابعاد سطح مقطع دريچه مشبك مذكور براي حالت تهويه مكانيكي اتاق ترانسفورماتور نيز در نظر گرفته شود. مشروط بر اينكه علاوه بر اين دريچهها، در فصل گرما و يا درجه حرارت محيط بالا، از هواكش برقي جهت تهويه مكانيكي كه برق مدار تغذيه آن از طريق ترموستات اتاق ترانسفورماتور قطع و وصل مي گردد كمك گرفته شود.

پ) در صورتي كه اتاق ترانسفورماتور جزئي از ساختمان بوده و يا امكان احداث دريچه مشبك هواي خروجي و ورودي خنك كننده ترانسفورماتور و يا هركدام به هيچوجه موجود نباشد، بايد از كانال كشي براي تهويه اتاق استفاده نمود، در اين حالت ابعاد كانال هاي هواي خروجي و ورودي خنك كننده اتاق ترانسفورماتور، ميزان تخليه و تعويض هوا، مشخصات فني هواكش برقي و غيره، بر اساس ميزان اتلاف حرارتي (افت بار داخلي) ترانسفورماتور در شرايط و ظرفيت باردهي كامل و نامي ترانسفورماتور، شرايط و دماي محيط نصب و غيره محاسبه و تعيين ميگردد.

 1. ابعاد و يا ساير مشخصات فيزيكي ترانسفورماتور خشك متفاوت از ترانسفورماتور روغني مي باشد، با وجود اين تفاوت ابعاد موجود در جدول شماره 13-5-3-3 با لحاظ تقريب مثبت براي ترانسفورماتور خشك نيز يكسان منظور گرديده است.
 2. براي ترانسفورماتورهاي خشك بايد از يك محفظه حفاظتي مناسب جهت كاهش خطرات برق گرفتگي استفاده شود.

تبصره: ابعاد، مشخصات و جزئيات اتاق ترانسفورماتور، پست هاي برق عمومي و يا پاساژ كه در اختيار شركت برق خواهد بود تابع استانداردهاي آن شركت ميباشد.

13-5-3-3-2 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

در انتخاب محل و نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور، علاوه بر ملاحظات مربوط به مركز ثقل بار و خواسته هاي نظير آن كه توضيح آن در اين بحث نميگنجد لازم است مراتب زير نيز رعايت شود:

الف) اتاق ترانسفورماتور بايد حتي الامكان در طبقه همكف قرار بگيرد و يكي از جبهههاي آن مشرف به فضاي آزاد باشد و در برابر اين جبهه هيچگونه ساختمان يا مانع ديگري كه تهويه اتاق و داخل و خارج كردن ترانسفورماتور را با اشكال روبرو كند وجود نداش ته باشد. درِ اصلي اتاق ترانسفورماتور بايد در اين جبهه قرار داشته تا نقل و انتقال ترانسفورماتور به سادگي انجام پذير باشد، براي همين منظور ترجيح دارد وسيله نقليه و جرثقيل بتوانند به اين جبهه رفت و آمد كنند.

به هر دليلي اگر اتاق ترانسفورماتور در طبقات بالاتر از همكف و يا زيرزمين ساخته شود، امكانات وفضاي لازم براي نقل و انتقال ترانسفورماتور، دسترسي نفر و غيره و تمهيدات لازم براي تهويه آندر نظر گرفته شود.

 1. چنانچه ساختمان از نوعي باشد كه نصب پست يا پست هاي ترانسفورماتور در طبقات ساختمان، زيرزمين و يا روي بام آن اجتناب ناپذير شود و يا براي طبقه همكف آن شرايط بند الف قابل تأمين نباشد، ضمن رعايت كليه مقررات مربوط به تهويه اتاق و دسترسي هاي لازم برا ي نقل و انتقال ترانسفورماتورها و ساير امكانات مورد نياز بايد در اين پست ها از ترانسفورماتور نوع خشك استفاده كرد. در اين صورت مراعات و اجراي جزئيات مربوط به حائل آتش مشبك با شن و غيره منتفي خواهد بود. لازم به ذكر است كه استفاده از ترانسفورماتورهاي روغني در اين شرايط ممنوع مي باشد.

پ) در صورت امكان، جبهه مشرف به فضاي آزاد اتاق ترانسفورماتور بايد در جهتي انتخاب شود كه تابش آفتاب به آن حداقل باشد (روبه شمال).

 1. جبهه مشرف به فضاي آزاد مي تواند ضلع عرضي يا طولي اتاق باشد، در هر حال ترانسفورماتور را بايد در راستاي مناسب آن قرار داد.
 2. اتاق ترانسفورماتور و يا پست برق بايد حداقل 2 متر از خطوط شبكه گاز طبيعي فاصله داشته باشد (مبحث 17 مقررات ملّي ساختمان).
 3. در ساختمان هاي ويژه حياتي و بسيار زياد حساس تمهيدات لازم در پست برق ساختمان و نيز نيروگاه برق اضطراري (رديف 13-5-5-3) به نحوي در نظر گرفته شود كه در موقع حريق و يا خسارت ناشي از انفجار، احتمال از دست رفتن منابع تأمين نيروي برق ساختمان كاهش يابد (مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان).

13-5-3-3-3 ابعاد اتاق ترانسفورماتور

در انتخاب ابعاد اتاق ترانسفورماتور بايد به موارد زير توجه شود:

الف) ابعاد اتاق ترانسفورماتور را بايد با توجه به توسعه و رشد بار در آينده انتخاب كرد تا امكان استفاده از ترانسفورماتورهاي با قدرت بيشتر بدون لزوم انجام تغييرات ساختماني در اتاق فراهم باشد. براي همين منظور صرفنظر از قدرت پيش بيني شده اوليه، چنانچه در آينده احتمال استفاده از ترانسفورماتورهاي با قدرت بيشتر از 630 كيلوولت آمپر وجود نداشته باشد مي توان از اتاق كوچك استفاده كرد ولي اگر اين احتمال وجود داشته باشد، يا قدرت اوليه

بيش از اين مقدار باشد بايد از اتاق ترانسفورماتور بزرگ يا خيلي بزرگ (بسته به مورد ) استفاده شود. در هر حال فضاي آزاد در اطراف ترانسفورماتورنبايد از 8/0 متر كمتر باشد.

 1. ارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهم ترين عامل در تهويه طبيعي جهت خنك كردن آن به شمار مي رود، براي همين منظور ارتفاع اتاق نبايد از مقادير داده شده براي هر كدام از اندازه اتاق ها كمتر باشد (جدول شماره 13-5-3-3).

پ) چنانچه از تهويه مكانيكي بمنظور خنك كردن ترانسفورماتور استفاده شود، ارتفاع اتاق نبايد از مقادير داده شده براي هر كدام از اتاقها كمتر باشد (جدول شماره 13-5-3-3).

 1. چنانچه به علت شرايط معماري و مشخصات ساختمان (شبكه بندي نامناسب، وجود ستون ها و غيره) احداث اتاق به ابعاد ذكر شده امكان پذير نباشد ممكن است آنها را با صلاحديد مجري مقررات تغيير داد (به هرحال اين تغيير نبايد از %10- در طول و عرض اتاق بيشتر باشد).

13-5-3-3-4 اجزاي اتاق ترانسفورماتور و خصوصيات آن اتاق ترانسفورماتور بايد داراي خصوصيات زير باشد:

الف) در اتاق ترانسفورماتور نبايد هيچ نوع پله يا شيب تند بيش از حد مجاز وجود داشته باشد.

 1. در طرح اتاق بايد مجاري عبور و خروج هوا با سطح مقطع كافي و مسير مناسب براي خنك كردن ترانسفورماتور از راه تهويه طبيعي و يا مكانيكي پيش بيني شود.

پ) در زير محل استقرار ترانسفورماتور روغني و پايين تر از مسير عبور هواي خنك كننده بايد حائلي مشبك كه داراي پوشش ضد زنگ باشد پيش بيني شود. روي اين شبكه بايد حداقل به ضخامت (20 سانتي متر) شن يا سنگ گرانيت شكسته ريخته شده تا مانع سرايت آتش احتمالي باشد.

 1. زير حائل آتش بايد سطحي شيب دار ساخته شود تا روغني را كه ممكن است در صورت نشت يا تركيدن محفظه ترانسفورماتور روغني ريخته شود به سمت مخزن روغن هدايت كند. حداقل حجم مخزن روغن بايد با حجم روغن بزرگترين ترانسفورماتور روغني كه ممكن است در اتاق نصب شود برابر باشد. براي هدايت روغن بطرف چاهكي كه در پايينترين نقطه مخزن ساخته مي شود بايد شيب هاي مناسب پيش بيني شود و يك لوله براي تلمبه كردن روغن بايد بطور دائمي اين چاهك را به اتاق ترانسفورماتور وصل كند.
 2. ارتفاع كف اتاق ترانسفورماتور بايد حداقل (20 سانتي متر) از سطح احتمالي سيلابروهاي منطقه بالاتر باشد.
 3. دريچه هاي ورودي و خروجي هواي خنك كننده بايد مجهز به شبكه هاي جلوگيري كننده از دخول پرنده ها، حيوانات كوچك و آب باران به داخل اتاق باشد.

چ) كانال ها يا بازشوهاي عبور كابل يا لوله هاي حامل كابل ها بايد به نحوي در اطراف ترانسفورماتورپيش بيني، ساخته يا نصب شوند كه مانع مسير جريان هواي خنك كننده نباشند. شيب مس يركاِنال ها يا لوله ها بايد به سمت خارج باشد.

 1. در ورودي اتاق بايد آهني باشد و به سمت خارج باز شود. قفل در بايد از نوعي باشد كه حتي هنگامي كه بسته است خارج شدن از اتاق امكان پذير باشد.
 2. براي جلوگيري از تعريق در مناطق مرطوب بايد تمهيدات لازم، براي ا تاق ترانسفورماتور پيش بيني گردد.
 3. در فضاي داخل و در جداره داخلي و خارجي ديوارها، سقف و كف اتاق ترانسفورماتور نبايد هيچگونه لوله حامل آب، فاضلاب، سيستم هاي برودتي و حرارتي و گاز نصب شود.
 4. هيچگونه پنجرهاي نبايد در اتاق ترانسفورماتور وجود داشته باشد.
 5. اتاق بايد طوري ساخته شود كه از نفوذ رطوبت و سرايت حريق به آن جلوگيري شود و با توجه به اين خواسته بايد از مصالح مناسب استفاده شود.
 6. زمان مقاومت در مقابل حريق اتاق بايد بر اساس مقررات انتخاب شود (رديف 13-5-3-4-2).

ژ) ديوارههاي اتاق بايد از مصالحي پوشانده شود كه گردگير نباشد.

 1. استفاده از گچ كاري و يا ساير مصالح در نازك كاري سقف پست كه امكان سقوط اجسام و بروز اتصالي در ترانسفورماتور را در بر خواهد داشت، ممنوع مي باشد.
 2. تيرآهن و يا ناوداني هاي ناقل و استقرار ترانسفورماتور بايد داراي زوارهاي هدايت چرخ ترانسفورماتور باشند و با توجه به استاندارد كوچكترين و بزرگترين ترانسفورماتوري كه ممكن است در اتاق نصب شود، انتخاب شده باشند.
 3. نگهدارندههاي مناسب براي كابلهاي وصل شونده به ترانسفورماتور بايد پيش بيني شود.
 4. براي اتاق و زيرزمين ترانسفورماتور در ساختماني كه داراي سيستم اعلام حريق مي باشد بايد دتكتورهاي اعلام حريق مناسب پيشبيني شود.

13-5-3-3-5 جهت استقرار ترانسفورماتور در اتاق ترانسفورماتور بايد به نحوي باشد كه شرايط زير برقرار باشد:

الف) اگر محور طولي ترانسفورماتور روغني و يا خشك به موازات در باشد، بوشينگ هاي برق فشارمتوسط بايد رو به داخل اتاق باشد.

ب) اگر محور طولي ترانسفورماتور روغني عمود بر در بوده و ترانسفورماتور داراي مخزن انبساط روغن باشد، الزامي است كه روغن نما رو به درِ اتاق قرار گيرد.

تبصره: ترانسفورماتورهاي روغني با مخزن انبساط روغن، ترانسفورمات ور نوع كنسرواتيو و بدون مخزن انبساط روغن و از نوع تمام بسته ناميده مي شود.

13-5-3-4 اجزاي اتاق هاي برق فشارمتوسط و ضعيف و خصوصيات آن ه%