خانه » تاسیسات » مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 4

مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 4

13-4 برآورد درخواست نيروي برق (تقاضا، ديماند)

 

13-4-1 كليات

13-4-1-1 براي فراهم كردن مقدمات تأمين نيروي برق هر طرح (انشعاب، پست ، مولد و غيره ) لازم است قبل از اقدام به تهيه طرح تأسيسات برقي و در مراحل اوليه طرح حداكثر درخواست نيروي برق (تقاضا، ديماند) مورد نياز آن را برآورد كرد.

 

13-4-1-2 روش صحيح تخمين حداكثر درخواست بر اساس محاسبه توان كل نصب شده و اعمال ضرايب همزماني مناسب استوار است، به شرط آنكه تجربيات گذشته و يا اطلاعات لازم از طرحهاي مشابه كه در محل بدست آمده باشد، اين محاسبه را تأييد كند.

پيش بيني حداكثر درخواست، مخصوصاً از نظر وسايل و دستگاه هاي قابل حم ل، روشنايي، تعداد پريزهاي نصب شده و تجهيزات سيستم هاي تأسيسات برقي و غيره، وابسته به نحوه بهره برداري و عرف و عادت محلي است.

در پيش بيني حداكثر درخواست، عواملي نظير رشد سريع كيفيت زندگي و افزايش طبيعي مصرف در طول عمر تأسيسات مدنظر قرار گرفته و حداكثر درخواست نيروي برق (تقاضا، ديماند) برآورده شده طرح در نهايت بايد با مقررات و ضوابط شركت برق هماهنگ گردد. اين مقدار نيروي برق واگذاري، مبناي عقد قرارداد تأمين برق طرح خواهد بود.

 

13-4-2 برآورد توان كل نصب شده

 

13-4-2-1 لازم است مباني زير جهت برآورد توان بر اساس ن يازهاي تأسيسات برقي مدنظر قرار گيرد:

الف) برآورد برق مدار چراغ هاي نصب ثابت رشته اي (التهابي) برابر توان اسمي لامپ آن ها خواهد بود. در مراحل برآورد اوليه، اين مقدار برابر توان بزرگترين لامپي است كه بتوان در سرپيچ آن نصب كرد.

  1. برآورد برق مدار چراغ هاي نصب ثابت و از نوع تخليه اي در گاز (از قبيل لامپ هاي فلورسنت معمولي، بخارسديم، بخارجيوه، متالهاليد و غيره) در صورتيكه در اين چراغها از چوك و يا بالاست القايي استفاده شده باشد، برابر توان اسمي مصرفي لامپهاي آن به اضافه مصرف چوك (بالاست القايي) مي باشد. ميزان برآورد برق اين چراغ ها به ولت آمپر دو برابر درخواست برحسب وات است (مصرف لامپ به اضافه مصرف چوك و يا بالاست القايي).

پ) ميزان درخواست نيروي برق چراغ هاي نصب ثابت از نوع تخليه در گاز (بند ب فوقالذكر) با بالاست الكترونيكي برابر توان اسمي مصرفي لامپ به اضافه مصرف بالاست آن مي باشد.

تبصره: در انتخاب كليد حفاظتي و يا فيوز و ساير اجزاء، مدار لامپ هاي گازي، بخار جيوه، بخار سديم و متال هاليد به مقدار جريان راه اندازي هر يك از آنها (بر اساس نوع لامپ، به هنگام وصل مدار) توجه شود.

  1. برآورد برق مدار پريزها، در مواردي كه نوع لوازم و دستگاه هايي كه از آنها تغذيه خواهند شد، معلوم نباشند، از راه تخمين بار مجاز آن مدار انجام مي گيرد.
  2. برآورد برق مدار لوازم و دستگاه هاي نصب ثابت برابر توان اسمي آن ها، با اعمال ضرايب توان آنها خواهد بود.
  3. برآورد برق مدار بارهاي القايي از قبيل موتور با توجه به ضريب توان آنها تعيين مي شود.

 

13- 4-3 غير هم زماني مصارف و تخمين ضريب همزماني

 

13-4-3-1 به دليل وجود غير هم زماني در كاركرد تجهيزات و لوازم الكتريكي، بايد براي هر گروه از بارهاي مختلف، (روشنايي، پريزهاي برق، دستگاهها و تجهيزات سيستم هاي تأسيسات برقي و مكانيكي) از ضريب هم زماني استفاده شود تا با اعمال آن ها در بارهاي مربوط، حداكثر درخواست نيروي برق (ديماند) بدست آيد.

 

13-4-3-2 ضريب هم زماني هر تأسيسات برقي، عددي است مختص همان تأسيسات ، به اين دليل در شرايط عادي پيشبيني دقيق آن امكان پذير نخواهد بود و فقط با توجه به تجربيات گذشته و يا آمار موجود و يا استفاده از منابع فني يا دستورالعمل هاي معتبر ديگر مي توان ضريب هم زماني را از پيش به عنوان راهنما و بصورت تقريبي تخمين زد.

 

13-4-3-3 براي مباني عمومي استفاده از ضريب هم زماني به پيوست شماره 3 مراجعه شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.