خانه » تاسیسات » مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 2

مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 2

13-2 كليات

13-2- 1 دامنه كاربرد

13211 تأسيسات برقي ساختمان هاي مربوط به كاربري هاي زير، كه از سيستم نيروي TN (پيوست شماره 1) استفاده خواهند كرد، بايد با رعايت مفاد اين مقررات و ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان و نيز آييننامه ها و استانداردهاي ذكر شده در رديف 13-1-3 اجرا شوند:

الف) مسكوني ب) تجاري پ) اداري ت) درماني ث) آموزشي ج) عمومي چ) صنعتي

ح) نمايشگاه هاي دائمي و موقت، پارك هاي تفريحي، كارگاه هاي ساختماني خ) كشاورزي و دامداري

  • هرگونه ساختماني كه مقررات مخصوصي براي تأسيسات برقي آن وضع نشده باشد
  • ساختمان هاي ويژه حياتي، بسيار زياد حساس و زياد مهم كه نمونه هاي آن ها مشخصاً در مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان آمده است.

13212 اين مقررات موارد زير را در برميگيرد:

الف) تأسيسات سيم كشي سيستم هاي جريان متناوب با ولتاژ تا 1000 ولت مؤثر

  • تأسيسات سيم كشي سيستم هاي جريان متناوب با ولتاژ بيش از 1000 ولت مؤثر (به جز سيم كشي داخلي دستگاه ها)، كه از سيستم هاي فشار ضعيف تا 1000 ولت تغذيه مي كنند، مانند چراغ هاي تخليه الكتريكي در گازها

تبصره: در اين مقررات سيستم هاي جريان متناوب با ولتاژ 11، 20 و 33 كيلوولت، فشار متوسط و ولتاژهاي 63 كيلوولت و بالاتر فشارقوي ناميده مي شود.

پ) تأسيسات سيم كشي كليه سيستم هاي مربوط به لوازم و دستگاه هايي كه مقررات خاصي براي آن ها وضع نشده باشد.

  • تأسيسات سيم كشي و كابل كشي سيستم هاي جريان ضعيف ثابت وسايل ارتباطي، انتقال علائم و فرمان و مشابه آن ها به استثناي سيم كشي هاي داخلي دستگاه ها

تبصره: در طراحي و اجراي شبكه فشار متوسط و فشار قوي (شبكه شهري )، آيين نامه ها، استانداردها و دستورالعملهاي شركت برق رديف 13-5-1-1 معتبر و نافذ ميباشد.

13213 اين مقررات موارد زير را در بر نميگيرد:

الف) تأسيسات صاعقه گير ساختمان ها

ب) مواردي كه براي آن مقررات خاص وضع شده باشد (از قبيل پست هاي برق فشارقوي، پالايشگاه هاي نفت و گاز، تأسيسات خاص نظامي و غيره).

1322 هدف

هدف از تدوين اين مقررات تأمين ايمني افراد و نيز سلامت ساختمان، سلامت تأسيسات، تجهيزات و محتويات آن، آسايش ساكنين و در عين حال ايجاد شرايطي است كه در آن تجهيزات و دستگاههاي مورد استفاده به نحوي صحيح و رضايتبخش كار كنند.

13-2-3 تعاريف عمومي

در اين مقررات اصطلاحاتي با تعاريف زير ارائه شده اند:

13231 انواع سيستم اتصال زمين

اتصال زمين براي حفاظت جان انسان و حيوان، تأمين شرايط كاركرد صحيح تأسيسات برقي و حفاظت سيستم هاي آن و غيره بكار مي رود و شامل انواع زير است:

الف) سيستم اتصال زمين ايمني ب) سيستم اتصال زمين حفاظت سيستم پ) سيستم اتصال زمين عملياتي ت) سيستم اتصال زمين صاعقه گير 13232 تجهيزات الكتريكي

وسايل، لوازم، دستگاه ها و مصالحي اند كه براي توليد، انتقال، توزيع يا مصرف انرژي الكتريكي به كار مي روند. از جمله مولدها، دستگاه هاي برقي، لوازم تابلويي، وسايل اندازه گيري، وسايل حفاظتي، مصالح و لوازم سيستم هاي سيم كشي و دستگاه هاي مصرف كننده انرژي الكتريكي، لوازم و تجهيزات سيستم هاي جريان ضعيف و سيستم هاي انتقال اطلاعات داده و غيره.

13233 تأسيسات برقي

مجموعه اي است از تجهيزات الكتريكي (رديف 13-2-3-2) به هم پيوسته براي انجام هدف يا اهداف معين كه داراي مشخصه هاي هماهنگ و مرتبط باشند.

13234 تجهيزات الكتريكي دستي

تجهيزاتي هستند قابل حمل كه در هنگام استفاده عادي در دست گرفته مي شوند و در آن ها موتور، در صورتي كه وجود داشته باشد قسمتي جدا نشدني از تجهيزات را تشكيل مي دهد.

13235 تجهيزات الكتريكي نصب ثابت

تجهيزاتي هستند كه به نگهدارنده هايي محكم شده باشند يا به نحوي ديگر در محل معيني محكم و ثابت شده باشند.

13236 مدار (مدار الكتريكي در تأسيسات)

مجموعه اي از اقلام و لوازم و تجهيزات الكتريكي در يك تأسيسات كه از منبع واحدي تغذيه شده و به كمك وسايل حفاظتي واحدي در برابر اضافه جريان ها، اضافه يا كاهش ولتاژها و غيره حفاظت شده باشد.

13237 الكترود زمين

يك قطعه يا قسمت هادي يا گروهي متشكل از قطعات هادي كه در تماس مستقيم و مدفون در زمين بوده و با آن اتصال الكتريكي برقرار ميكند.

13238 الكترودهاي زمين مستقل

از نظر الكتريكي، الكترود زمين مستقل الكترودهايي هستند كه فاصله آن ها از همديگر به قدري است كه در صورت عبور حداكثر جريان از يكي از آن ها، پتانسيل (گراديان ولتاژ) ساير الكترودها به نحوي قابل ملاحظه تغيير نكنند.

13239 زمين (جرم كلي زمين)

جرم هادي زمين است كه پتانسيل همه نقاط آن به طور قراردادي برابر صفر انتخاب ميشود.

جرم كلي زمين را ميتوان داراي خواص زير دانست:

الف) آن را مانند شينه اي با مقطع بزرگ فرض كرد كه مقاومت بين هر دو نقطه آن عملاً نزديك به صفر است.

ب) وصل شدن به جرم كلي زمين تنها از راه الكترود زمين امكان پذير است.

پ) اتصال الكترود زمين به جرم كلي زمين هميشه همراه با مقاومتي است كه همان مقاومت اتصال به زمين و يا مقاومت الكترود زمين و يا بطور خلاصه مقاومت زمين است.

132310 بدنه هادي (دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي)

بدنه هاي هادي (فلزي) مربوط به دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي كه مي توان آن ها را لمس نمود و بطور عادي برقدار نيستند اما در حالت وجود اتصالي، ممكن است برقدار شوند.

132311 قسمت هاي هادي بيگانه و يا بدنه هاي هادي بيگانه

قسمت هاي هادي اي است كه جزء تأسيسات الكتريكي نمي باشد ولي قادر است پتانسيلي را كه معمولاً پتانسيل زمين است در معرض تماس قرار دهد و در اثر بروز اتصالي برقدار گردد. قسمت ها و يا بدنه هادي بيگانه از جمله عبارتند از:

الف) اسكلت فلزي و قسمت هاي فلزي ساختمانها

ب) لوله هاي فلزي گاز، آب، تأسيسات برودتي و حرارتي و ساير سيستم هاي تأسيسات مكانيكي و كليه لوازم ديگر غيربرقي كه ممكن است در اثر بروز اتصال الكتريكي برقدار شون د. (مانند رادياتورهايي كه متصل به لوله هاي فلزي تأسيسات حرارتي هستند و غيره) پ) كف ها و ديوارهاي غير عايق 132312 هادي هاي برق دار

هر سيم يا هادي ديگري كه با نيت برقدار شدن آن در بهره برداري عادي مورد استفاده قرار مي گيرد و شامل هادي خنثي نيز مي باشد ولي بطور قراردادي هادي مشترك حفاظتي – خنثي (PEN) را شامل نميشود.

132313 هادي خنثي (N)

هادي اي است كه به نقطه خنثي سيستم نيرو وصل بوده و مي توان در انتقال انرژي الكتريكي از آن استفاده كرد.

132314 هادي حفاظتي (PE)

هادي حفاظتي (PE)، كه براي حفاظت در برابر برق گرفتگي لازم مي باشد و هريك از اجزاي زير را از نظر الكتريكي به هم وصل مي كند:

الف) بدنه هاي هادي ب) ترمينال اصلي اتصال زمين پ) نقطه زمين شده منبع تغذيه ت) نقطه خنثي مصنوعي

132315 هادي مشترك حفاظتي خنثي (PEN)

هادي اي است زمين شده كه به صورت اشتراكي هر دو وظيفه هادي هاي حفاظتي (PE) و خنثي (N) را انجام دهد.

132316 هادي هم بندي براي هم ولتاژ كردن

هادي حفاظتي اي است كه هم بندي براي هم ولتاژ كردن را تضمين مي كند.

132317 هم بندي براي هم ولتاژ كردن

برقراري اتصال هادي بين كليه اجزاي فلزي است كه پتانسيل بدنه هاي هادي و قسمت هاي هادي بيگانه مختلف را اساساً به يك سطح ولتاژ مي آورد.

132318 ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين

ترمينال يا شينه اي است كه براي اتصال هادي هاي حفاظتي (PE)، هادي خنثي (N)، هادي هاي حفاظتي- خنثي (PEN)، هادي هاي هم بندي اصلي براي هم ولتاژكردن، هادي هاي هم بندي سيستم اتصال زمين صاعقه گير و سيستم اتصال زمين عملياتي (در صورت وجود آن ها) پيش بيني و نصب مي شود.

132319 مقاومت كل اتصال زمين (مقاومت كل زمين) مقاومت بين ترمينال اصلي اتصال زمين و جرم كلي زمين است.

132320 جريان مجاز (جريان مجاز حرارتي يا جريان اسمي يك هادي) حداكثر جرياني است كه بطور مداوم در شرايط تعيين شده، بدون اينكه دماي وضعيت تعادل يك هادي از ميزان معيني تجاوز نمايد، مي تواند از آن عبور كند.

در مورد هادي ها (سيم يا كابل) جريان اسمي همان جريان مجاز حرارتي است.

132321 جريان اضافه بار (يك مدار)

اضافه جرياني است كه علاوه بر جريان اسمي در مداري برقرار مي شود كه از نظر الكتريكي آسيب نديده باشد.

132322 جريان اتصال كوتاه

اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي بسيار كوچك بين هادي هاي برقدار سيستم نيرو و هادي حفاظتي كه در شرايط عادي داراي اختلاف پتانسيل ميباشند، ايجاد شود.

132323 اضافه جريان هرجرياني كه بيش از جريان اسمي باشد.

132324 جريان باقيمانده

اين جريان جمع برداري مقادير لحظه اي جريان هايي است كه از همه هادي هاي برقدار يك مدار معين در يك نقطه از تأسيسات برقي عبور مي كند، اين جريان را گاهي به اشتباه (جريان به زمين و يا جريان نشت به زمين) نيز خواندهاند.

132325 جريان برق گرفتگي

جرياني استكه از بدن انسان يا حيوان عبور كند و مشخصه هاي آن به نحوي باشد كه احتمالاً موجب برقگرفتگي شود.

132326 جريان نشتي

جرياني است كه بين مداري كه از نظر الكتريكي آسيب نديده است با زمين يا بدنههاي هادي بيگانه، برقرار شود.

اين جريان ممكن است داراي مؤلفه اي خازني باشد كه شامل جريان هاي مربوط به خازن هايي است كه به صورت طبيعي در مدار موجود مي باشد.

132327 برق گرفتگي

پديده اي است مربوط به آسيبهاي عضلاني كه در نتيجه عبور جريان الكتريكي از بدن انسان يا حيوان به وجود مي آيد.

132328 تماس مستقيم

تماس اشخاص و حيوانات با هر يك از هادي هاي فاز مي باشد.

132329 تماس غير مستقيم

تماس اشخاص و حيوانات با بدنههاي هادياي است كه در شرايط بروز اتصالي، برقدار شدهاند.

132330 فيوز

وسيله اي است كه اگر شدت جريان آن از مقدار تعيين شده در مدت زمان معين بيشتر شود، از طريق ذوب يك يا چند المانِ خود، مداري را كه در آن قرار گرفته است باز ميكند.

132331 كليد جداكننده (ايزولاتور- مجزا كننده)

يك وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه در حالت قطع، فاصله جدايي لازم را بين كنتاكت ها به وجود مي آورد.

كليد جداكننده قادر است فقط هنگامي يك مدار را قطع يا وصل كند كه جريانهاي قابل اغماض برقرار شده يا قطع شوند و يا تغيير قابل ملاحظه اي بين ولتاژ دو سر هر يك از قطب هاي كليد جداكننده ايجاد نشود.

همچنين كليد جداكننده مي تواند جريان هايي را در شرايط عادي از مدار عبور دهد و براي زماني مشخص جريان هايي را در شرايط غير عادي مانند اتصال كوتاه تحمل كند.

132332 كليد جداكننده زيرِ بار (كليد ايزولاتور زيرِ بار)

كليدي است كه هر دو خاصيت مربوط به كليدهاي جداكننده و قطع بار را دارا باشد.

132333 كليد فيوز جداكننده

كليد جداكننده اي است كه در آن فشنگ فيوز و يا نگهدار (پايه ) فيوز همراه با فشنگ فيوز، كنتاكت هاي متحرك كليد جداكننده را تشكيل مي دهد (كليد فيوز چاقويي بدون محفظه جرقه گير).

132334 كليد فيوز قطع بار

كليد قطع باري است كه در آن فشنگ فيوز و يا نگهدار (پايه ) فيوز همراه با فشنگ فيوز، كنتاكت هاي متحرك كليد قطع بار را تشكيل مي دهد (كليد فيوز چاقويي با محفظه جرقهگير).

132335 كليد قطع بار

يك وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبوردادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي مي باشد. شرايط عادي ممكن است شامل وضعيتي با اضافه بارهاي مشخص باشد و همينطور براي زماني مشخص جريان هايي را در شرايط غير عادي مدار مانند اتصال كوتاه تحمل كند.

132336 كليد فيوز جداكننده و قطع بار

كليد فيوزي است كه هر دو خاصيت مربوط به كليد فيوزهاي جداكننده و قطع بار را دارا باشد (كليد فيوز با بدنه نوع بسته و با محفظه جرقهگير).

132337 كليد خودكار (كليد اتوماتيك)

وسيله مكانيكي قطع و وصل خودكار جريان است كه قادر است در شرايط عادي مدار، جريان هايي را وصل يا قطع كند و يا از خود عبور دهد و در شرايط مشخص ولي غيرعادي مدار مانند اتصال كوتاه، جريان هايي را وصل و قطع كند يا به مدتي كوتاه از خود عبور دهد. اين نوع كليد مجهز به وسايلي است كه مي تواند جريان هاي غيرعادي (اضافه بار، اتصال كوتاه) را به طور خودكار قطع كند.

132338 كليد خودكار (كليد اتوماتيك) محدودكننده جريان اتصال كوتاه كليد خودكاري است كه در برابر عبور جريان هاي بسيار بالا، سريع عمل كرده و در زماني كوتاه تر از يك چهارم تناوب جريان، قبل از آنكه شدت جريان احتمالي به حداكثر خود برسد، جريان را قطع و جرقه آن را خاموش كند.

132339 ولتاژ تماس

ولتاژي است كه به هنگام بروز خرابي در عايق بندي، بين قسمت هايي كه همزمان قابل لمس مي باشند، ظاهر شود.

الف) از اين اصطلاح فقط در ارتباط با حفاظت در برابر تماس غيرمستقيم استفاده ميشود.

ب) در بعضي موارد، مقدار ولتاژ تماس ممكن است به وسيله امپدانس شخصي كه در تماس با اين قسمت ها است ، به مقداري قابل ملاحظه تحت تاثير قرار گيرد.

132340 قطعاتي كه در آنِ واحد در دسترس اند

هادي ها يا اجزايي از هادي هستند كه همزمان توسط يك شخص، يا يك حيوان، قابل لمس باشند.

قطعات زير ممكن است در آنِ واحد در دسترس باشند:

الف) قسمت هاي برقدار ب) بدنه هاي هادي پ) قسمت هاي هادي بيگانه ت) هادي هاي حفاظتي ث) الكترودهاي زمين 132341 دسترس

منطقه اي است كه حدود آن از سطح محل فعاليت يا رفت و آمد عادي افراد بدون هر گونه كمك ابزاري، قابل لمس باشد (شكل شماره 13-2-3-41).

طرحواره نمايش منطقه دسترس

طرحواره نمايش منطقه دسترس

شكل 132341 طرحواره نمايش منطقه دسترس

132342 حد گذشت

مقادير مرزي پارامترهاي الكتريكي كه عبور از آنها مجاز نميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.