info@matlabiran.ir

بایگانی دسته بندی ها: کد های آماده

برنامه های آماده محاسبات عددی به زبان متلب

برنامه های آماده محاسبات عددی به زبان متلب

بیشتر بخوانید...

توابع آزمون برای مسایل بهینه سازی

در این مجموعه 47 تابع بهینه سازی همراه با فرمول ریاضی، شکل سه بعدی، نقطه ی مینیمم اصلی و هم چنین کدهای نوشته شده ی این توابع به زبان متلب فراهم شده است.

بیشتر بخوانید...

پیدا کردن دایره ها در تصویر

پیدا کردن دایره ها در تصویر

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی توربین بادی

فایل شبیه سازی توربین بادی با استفاده از سیمولینک (متلب 2014

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی اینورتر تک فاز با کلید زنی PWM

فایل شبیه سازی اینورتر تک فاز با کلید زنی PWM با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی اینورتر تک فاز با کلید زنی موج مربعی

فایل شبیه سازی اینورتر تک فاز با کلید زنی موج مربعی با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی مبدل تمام پل (Full Bridge Converter)

فایل شبیه سازی مبدل تمام پل (Full Bridge Converter) با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی مبدل نیم پل (Half Bridge Converter)

فایل شبیه سازی مبدل نیم پل (Half Bridge Converter) با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی مبدل فلای بک (Fly-Back Converter)

فایل شبیه سازی مبدل فلای بک (Fly-Back Converter) با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی مبدل کاهنده و افزاینده (Buck – Boost Converter)

فایل شبیه سازی مبدل کاهنده و افزاینده (Buck – Boost Converter) با استفاده از سیمولینک (متلب 2014)

بیشتر بخوانید...