info@matlabiran.ir

خانه » کتاب آموزشی » آموزش متلب – بخش 5

آموزش متلب – بخش 5

متلب ایران

متلب ایران

در این مجموعه به آموزش متلب از طریق متن نوشتاری می پردازیم. بدیهی است برای فهم توضیحات ارائه شده، اجرا کردن خط به خط دستورات در متلب می تواند بسیار کمک کننده باشد. لذا از دانشجویان عزیز خواهش می کنیم برای بالا بردن مهارت خود در استفاده از متلب؛ پا به پای این آموزش تمرینات خود را انجام دهند.

[divider]

آموزش متلب – بخش 5

>> x=linspace(-2,2,100);

>> y=linspace(-2,2,100);

>> plot(x,y)

 1

 

 دستور subplot : با استفاده از اين دستور می توان چند نمودار را به طور همزمان در يک figure مشاهده کرد.

2

>> x=[-2*pi:pi/100:2*pi];

>> subplot 221     يا     subplot(2,2,1)

>> y1=sin(x);

>> plot(x,y1)

>> subplot 222

>> y2=cos(x);

>> plot(x,y2)

>> subplot 223

>> plot(x,y1-y2)

>> subplot 224

>> plot(x,y1+y2)

3

4

(‘         ‘)xlabel و (‘         ‘)ylabel : با اين دستور می توان نام محور و نمودار را عوض کرد.

(‘         ‘)title : با اين دستور می توان برای نمودارها عنوان گذاشت.   

( رشته ) gtext : با اين دستور می توان مکان متن را به دلخواه تغيير داد.

( رشته text(x , y, : با اين دستور مختصات مکان متن نيز داده می شود.

( رشته۲ , رشته۱ )legend : با اين دستور جعبه راهنما در کنار نمودار ساخته می شود.

5مثال: 

>> x=0:pi/100:2*pi;

>> plot(x,sin(x),’–r’,x,cos(x),’b’)

>> legend(‘sin(x)’,’cos(x) ‘,2)

با تغيير اين عدد می توان مکان legend را تغيير داد

>> legend(‘sin(x)’,’cos(x)’,-1)

مکان legend در بيرون نمودار قرار می گیرد

 نمودارهای  آماری  

 bar-bar3-barh  : ميله ای

هيستوگرام (افقی  – عمودی) : hist- hist3

دايره ای : pie – pie3

 پله ای : stairs

ساقه ای stem : همان کار plot را انجام می دهد با اين تفاوت که نقاط را به هم وصل نکرده و نمودار گسسته ايجاد می کند.

>> x=[-1 2 -5 6 -3 -9];

>> stem(x)

میله ای

>> stairs(x)

7

>> bar(x)

8

>> data = [0,2,9,2,5,8,7,3,1,9,4,3,5,8,10,0,1,2,9,5,10];

>> hist(data)

9

>> x=[-10:2:10];

>> bar(x,exp(-x))

10

>> a=[1 4 3 2];

>> pie(a)

11

>> a=[1 4 3 2];

>> b=[0 0 1 0];                                         تکه ها را از هم جدا می کند

>>pie(a,b)

12

 

تمرين: نموداری رسم کنيد که صفحه را به ۳ قسمت به صورت زير تقسيم کرده و ۳ نمودار زير را رسم کنيد.

13

y1=1/cot(x)           y2=1/x2             y3=tan(x)+cot(x)

>> syms x

>> subplot(2,2,1)

>> ezplot(1./cot(x))

>>subplot(2,2,2)

>> ezplot(1./(x.^2))

>> subplot(2,2,[3 4])

>> ezplot(tan(x)+cos(x))

14

 :رسم نمودارهای سه بعدی

با متلب می توان توابع به فرم (z=f(x,y را رسم نمود. نکته ای که در اين خصوص بايد به آن اشاره کرد اين است که اگر مثلا x=1:3 و y=1:2 و z به ازای همه ی (x,y) ها يعنی (1,1) ٬ (1,2) ٬ (1,3) و … تعداد داشته باشد؛ دستور meshgrid برای ساخت اين نقاط به کار می رود.

دستور surf

z= x*exp(x² – y²)

>> [x,y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:2);

>> z=x.*exp(x.^2-y.^2);

>> surf(x,y,z)

15

>> [x,y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:2);

>> z=x.*y.*exp(-x.^2);

>> surfc(x,y,z)

>> colormap spring

16

>> [x,y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:2);

>> z=exp(x.^2+y.^2);

>> surf(x,y,z)

>> colormap hsv

17

>> [x,y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:2);

>> z=y.*exp(-y+x);

>> surf(x,y,z)

>> colormap jet

18

دستور plot3 : اين دستور نيز برای رسم (z=f(x,y بکار می رود.

>> [x,y]=meshgrid(-3:.01:3,-3:.01:3);

>> z=exp(-x.^2-y.^2);

>> plot3(x,y,z)

19

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.