info@matlabiran.ir

خانه » کتاب آموزشی » آموزش متلب – بخش 1

آموزش متلب – بخش 1

متلب ایران

متلب ایران

در این مجموعه به آموزش متلب از طریق متن نوشتاری می پردازیم. بدیهی است برای فهم توضیحات ارائه شده، اجرا کردن خط به خط دستورات در متلب می تواند بسیار کمک کننده باشد. لذا از دانشجویان عزیز خواهش می کنیم برای بالا بردن مهارت خود در استفاده از متلب؛ پا به پای این آموزش تمرینات خود را انجام دهند.

معرفی 

متلب يکی از زبان های سطح بالا با تمرکز بر تکنيک های محاسباتی است. اين نرم افزار محيطی مناسب برای انجام عمليات های رياضی ٬ تحليل های آماری ٬ بهينه سازی های ايجاد محيط های ويژوال و برنامه نويسی آن را همزمان فراهم کرده است.

نام متلب از حروف ابتدايی Matrix Labratory آمده است.

[divider]

آموزش متلب – بخش 1

 

آشنايی با برخی از قابليت های متلب: 

تعريف متغيرها:

 • در متلب نيازی به تعريف متغير ها ( data type) نيست.
 • متلب به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.
 • همه متغيرها از نوع double (یعنی 8 بایت) فرض می شوند.
 • با دستور clear می توان متغيرها را از حافظه پاک کرد.
 • دستور clc برای پاک کردن پنجره command بکار می رود.
 • در نامگذاری فايل ها در متلب ٬ بهتراست که از _ (under line) و حروف کوچک استفاده شود. مثال : a_new
 • دستور whos همه متغير های موجود در work space  را با اطلاعاتی از قبيل اندازه ٬ تعداد بايت ها ٬ کلاس و … نشان می دهد.
 • دستور who همه ی متغير های موجود را ليست می کند.
 • در نامگذاری فايل ها از دستورات متلب استفاده نمی کنيم.
 • با دستور doc صفحه help متلب باز می شود.

:مثال

doc erf  <<

 • با دستور demo تعدادی از مثال های متلب نمايش داده می شود.
 • متلب مابين کوچکترين عدد (113+10) و بزرگترين عدد (31110) محدود  است.

برخی از علائم و نشانه های پرکاربرد در متلب: 

 • (NaN    (not a number   مبهم
 • i = j = √−1                       مختلط
 • pi                             π=3.14                  مثال: sin(π/4)  را به صورت sin(pi/4) در متلب می نویسیم
 • (eps                        (epsilon    مقدار بسيار کوچک              (1+eps*e(-1
 • error
 • (erf (error function
 • inf                                    بينهايت
 • real min                          1*10-311           کوچکترين مقدار
 •  real min                        1*10+311           بزرگترين مقدار
 •  به جای کاما می توان از فاصله استفاده کرد.    space  یا کاما ,
 •  رفتن به خط بعد  سمی کالن  ;
 •  ايجاد يک رشته از اعداد- ايجاد آرايه  کالن يا دونقطه   :
 •  ”ورودی“       “  quote

[divider]

مثال: نرم افزار اين خط را اجرا نمی کند.

;x=0:pi/2:2*pi <<

 [a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9 <<

a =

     1     2     3

     4     5     6

     7     8     9

 از 1 تا 10 با گام 2                                            a=1:2:10 <<

a =

     1     3     5     7     9

 a=1:10 <<

a =     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

[divider]

معنی رنگ ها در متلب: 

فرمان ها   مشکی

دستورات  آبی 

رشته ها  بنفش

توضيحات  سبز 

ترتيب حق تقدم عملگر ها: –         \ /       

 

با پيمودن مسير زير می توان برنامه ها را در يک m-file ذخيره کرد و بعد با زدن Run آن را اجرا کرد.

Home> New    script

 • برای فراخوانی يک m-file ذخيره شده٬ از طريق پنجره command ٬ فايل بايد از  current folder خوانده شود.
 • برای ديدن version متلب از منوی (نوار ابزار) help استفاده می شود.
 • برای شناسايی خطاهای برنامه از نرم افزار debug استفاده می شود.
 • برای ديدن مثال های حل شده در متلب به help و demo مراجعه می کنيم.

[divider]

 مثال:

 ;[a=[1 2;3 4 <<

 ;[b=[5 6;7 8 <<

c=b.a <<

  خطا           Attempt to reference field of non-structure array.

c=b*a <<

 c=

    23    34

    31    46

                                              جواب ها متفاوتند                                                                               c=b.*a <<

c =

     5    12

    21    32

 ;[a=[1 2;3 4 <<

;b=5 <<

c=b.a <<

      پيغام خطا            Attempt to reference field of non-structure array.

c=b*a <<

c =

     5    10

    15    20

                                             جواب ها يکسان                                                                                      c=b.*a <<

c =

     5    10

    15    20

[divider]

عملگر نقطه: 

ضرب بصورت درايه  – درايه  =   ماتريس *  اسکالر

 ضرب ماتريس  =   ماتريس* ماتريس

ضرب درايه – درايه  =  ماتريس *. ماتريس

[divider]

برخی از انواع فرمت ها در متلب: 

مثال: 

>> format short            عدد را تا ۴ رقم اعشار نشان می دهد

>> pi

ans =    3.1416

>> format long                تا ۱۵ رقم اعشار محاسبه می کند

>> pi

ans =   3.141592653589793

>> format rat                    نشان دهنده اعداد اعشاری به صورت يک تقسيم گويا

>> pi

ans =     355/113

>> format hex                    در اين فرمت عدد و حروف با هم هستند

>> pi

ans =   40092154442d18

>> format bank                    اعداد را گرد می کند

>> pi

ans =          3.14

vpa : با اين دستور فرمان می دهيم که تا چند رقم اعشار نشان داده شود

>> vpa(pi,11)

  ans = 3.1415926536

نمايش عدد موهومی: (e=a+jb)

>>a= complex(1,3)

a =   1.0000 + 3.0000i

>> real(complex(1,3))                        قسمت حقيقی                 ans =     1

>> imag(complex(1,3))                     قسمت موهومی              ans =     3

 :absقدر مطلق

>> abs(-1)

ans =     1

: angle یا  atan2  زاويه

>> a=complex(1,3)

a =   1.0000 + 3.0000i

>> angle(a)

ans =    1.2490

>> atan2(imag(a),real(a))

ans =    1.2490

conj : مزدوج

>> conj(a)

ans =   1.0000 – 3.0000i

 exp : تابع نمايی

>> exp(x)               ex

>> atan(x)         tan-1(x)

ones(n) : ماتريسی که همه ی درايه های آن برابر با ۱ است

>> ones(3)

ans =

          1.00          1.00          1.00

          1.00          1.00          1.00

          1.00          1.00          1.00 

eye(n) : ماتريس واحد

>> eye(3)

ans =

          1.00             0             0

             0          1.00             0

             0             0               1.00

            zeros(n) : ماتريس صفر

>> zeros(3)

ans =

             0             0             0

             0             0             0

             0             0             0

  

Magic(n): مجموع درايه های سطر٬ ستون و قطر با هم برابرند

>> magic(3)

ans =

          8.00          1.00          6.00

          3.00          5.00          7.00

          4.00          9.00          2.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.